Vandrefalken

vandrefalk

En sand himlens mesterjager

Vandrefalken er en af dyreverdenens mest fascinerende skabninger, og et af verdens hurtigste dyr. Den er en fantastisk flyver og er i stand til at nå hastigheder på op mod 390 km i timen (farten angives noget forskelligt – men hurtig er den 🙂 )

Denne fabelagtige hastighed opnår den, når den styrtdykker fra stor højde med vingerne slået sammen, for at angribe et byttedyr.

Vandrefalk (Falco Peregrinus)

Klasse: Fugle (Arves)
Orden: Falconiformes ( 2 Familier)
Familie: Falconidae (11 slægter, 66 arter)
Slægt: Falco (39 arter)

Ynglepar i 2019: 13 – Udvikling: Fremgang
Par i 2019: 21   Udvikling: Fremgang 

vandrefalk

Fakta størrelse:

Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-32 dage
Ungetid: 35-42 dage
Ungerne er uafhængige af deres forældre efter cirka 2 måneder.

Vingefang:  op til 115 cm
Længde: op til 50 cm
Levealder max. 20 år

Fakta, arter:

I Danmark yngler de tre arter Tårnfalk, Lærkefalk og Vandrefalk.

 Som træk gæster optræder Dværgfalk og Aftenfalk samt de skandinaviske fugle af de arter, der også yngler i Danmark. Jagtfalken optræder fåtalligt som strejfgæst.

vandrefalk

Udbredelse

Arten er udbredt over alle kontinenter på nær Antarktis. I Europa har vandrefalken en stor udbredelse, primært i bjergrige områder. 

I Danmark har vandrefalken aldrig været en talrig ynglefugl og har antageligt ikke ynglet med mere end 6-10 par frem til 1950. Men i 1972 var der et sidste yngleforsøg, hvorefter arten forsvandt som ynglefugl ind til 2002, hvor et par på Møns klint fik 2 unger på vingerne. Også 2003 resulterede i et flyvedygtigt kuld på 3 unger samme sted.

Siden 2007 og frem til nu (2020) har arten med succes ynglet ved Stevns Klint. Bornholm indtog den  i 2009, hvor der kom 3 unger på vingerne , og i 2015 var øen oppe på hele 6 par.

I 2012 var der på landsplan 12 ynglepar, 6 havde succes med at få unger på vingerne.

Siden har arten været fremgang, og på landsplan var der i 2019 ikke færre end 21 lokaliteter, hvor vandrefalkepar opholdt sig fast. 13 af parrene ynglede, og hele 33 vandrefalkeunger kom dette år på vingerne. Den danske ynglebestand har tilsyneladende fundet et niveau på omkring en snes ynglepar fordelt ud over landet, godt hjulpet på vej, af et stort stykke arbejde for at tilpasse velegnede ynglepladser til denne interessante fugleart.

De trækkende vandrefalke passerer Danmark i september-oktober og igen i april-maj.

Levevis

Vandrefalk yngler oftest på stejle klippesider, i klippekløfter gerne i nærheden af kyster og sumpe. I det nordlige udbredelsesområde også i træer, på bygninger og endog direkte på jorden bare fødegrundlaget i området er i orden, samt ikke mindst i andre fugles forladte reder. I den er dog også begyndt at yngle i redekasser eller på høje bygninger.

Også Stigsnæsværket på Sydvestsjælland huser falkepar, ligesom Storebæltsbroen har haft sit ynglepar. Vandrefalke foretrækker store højder til deres æg og unger, gerne 80 meter oppe eller derover”.

Arten er ret stabil i forbindelse med yngleplads, har parret først fundet en god yngleplads, kan de vende tilbage år efter år. Men det er meget vigtigt,m at der er ro omkring reden, for at sikre et yngleresultat.

Normalt er falkeungerne flyvefærdige omkring midten af juni måned, når de har tilbragt 45-6 uger på redestedet.

vandrefalk
Unge ved redestedet - Stevns Klint 2020
vandrefalk
Unge ved redestedet - Stevns Klint 2020

Oprindelse

Falke-familiens stamfader menes at komme fra Sydamerika, hvor fra de har spredt sig til de øvrige verdensdele, hvor udvikling af de forskellige arter efterfølgende har fundet sted.

En meget stor del af artsdannelsen, specielt for de store falke og de mellemstore som vandrefalken, er formentligt sket inden for den seneste million år. Således er mange falke-arter i evolutionær sammenhæng, ret unge arter. 

Hvornår er er rovfugl en rovfugl og hvornår er den det ikke !!! – få svaret HER

Særpræg for falkefamilien

Familien afviger fra gruppen ”egentlige rovfugle” på flere væsentlige punkter.

  • Mange arter i falke-familien (udpræget hos slægten Falco) har noget der betegnes en ”falketand”. Det er en nedbuling med form som en tand på hver side af overnæbet, med en tilsvarende nedbuling i undernæbet. Tandens formål menes at være et redskab, som gør det nemmere at aflive bytte, når det bides i nakken.
  • De dræber deres bytte med næbet, i modsætning til andre rovfugle.
  • Falkene adskiller sig også ved at de ikke bygger rede. De overtager andre fugles forladte reder eller lægger æg i fordybninger / løse sten direkte på de nøgne klipper (se videoen i afslutningen). Dog bygger caracaren reder, med den afviger også fra familien på andre områder.

Se en helt fantastisk flot video der viser et kuld og dets opvækst fra æg til flyvefærdigfire unger - 7 minutter

Se flere billeder fra Falke-slægten

Tårnfalk
Tårnfalk
Aftenfalk 16 9 72.jpg 3 1500
Aftenfalk

Slægtskab

ORDEN Falconiformes

Falke-ordenen (Falconiformes) blev ind til for få år siden betragtet som en slægt i en fælles orden af rovfugle (ørne, høge, våger m.fl.). Men nyere undersøgelser af fuglenes DNA (2008) har vist, at de udviklingsmæssigt er udskilt fra denne gruppe ret tidligt i fuglenes udviklingsforløb, og i virkeligheden er tættere beslægtet med Papegøjer og Spurvefugle (og til dels ugler).

Falkene er derfor blevet tildelt deres egen orden, den oprindelige orden ”Falconiformes”. En orden der nu kun omfatter slægterne; caracara, latterfalk, skovfalk, pygmæfalk, falk, kestrels.

Da Falconiformes havde sit navn efter falke-slægten Falcon, var det falkene som forblev i denne orden. Alle andre rovfugle slægter blev flyttet og indsat i en ny orden ”Accipitriformes”. Opdelingen er almindelig accepteret, dog ikke i sin fulde helhed annerkendt af alle, da DNA-resultaterne måske kan tolkes på flere måder

Der har således siden 2008 eksisteret to ordener af dagaktive rovfugle 
“Falconiformes” og “Accipitriformes” – øvrige rovfugle)”.

Falke-ordenen ”Falconiformes”  kom således til kun at udgøres af en enkelt familie, nemlig familien  ”Falconidae”, der er  opdelt i to underfamilier ”Falconinae” og Polyborinae”

Falke-familien (Falconidae) udgøres samlet af 11 slægter med 65 arter, og er udbredt over hele verden – hvoraf  Falcao-slægten med vandrefalken er én. Men de 11 slægter Familien “Falconidae”, er opdelt i to underfamilier:
 Falconinae 
 Polyborinae 

Klasse: Fugle (Arves)
Orden: Falconiformes
Familie: Falconidae 
Underfamilier: Falconinae og Polyborinae

Oversigt over Falkefamilier og slægter

Orden: Falconiformes*
Underfamilie: Falconidae
           Subfamily: Falconinae – 11 slægter – 65 arter
                 Slægt: Falco – ”Egentlige” Falke, Eurasian hobbies og Kestrels (Tårnfalk) (37 arter)
                 Slægt: Microhierax – typical falconets (5 arter) 
                 Slægt:
Polihierax – pygmæ falke (2 arter)
                 Slægt: Spiziapteryx – spot-winged falconet
                 Slægt: Herpetotheres – laughing falcon
         Subfamily: Polyborinae eller Caracara*
                  Slægt: Daptrius – black caracara
                 Slægt:
Ibycter  – red-throated caracara (nogle gange inkluderet i Daptrius)
                Sl
ægt.  Phalcoboenus – 4 arter
                 Slægt: Caracara – crested caracaras (2 arter)
                 Slægt: Milvago  – brown caracaras (2 arter)
               Slægt:  Micrastur
– forest falcons (7 arter)

*Ordenen ”Falconiformes” (ovenfor) udgøres af en enkelt familie ”Falconidae”, som består af to underfamilier ” Falconinae” og ” Polyborinae eller Caracara”

**Caracaras er rovfugle i familien Falconidae. De er traditionelt placeret i underfamilie Polyborinae sammen med skovfalke. Men undertiden anses for at udgøre deres egen underfamilie, Caracarinae, eller klassificeret som medlemmer af den egentlige falk underfamilie, Falconinae. Caracaras er hovedsageligt fugle fra Syd- og Mellemamerika.

I modsætning til Falco-slægten i samme familie er fuglene i de fem relevante slægter (Polyborinae eller Caracara ) ikke hurtigtflyvende med byttefangst i luften. De er relativt langsomme og er ofte ådselsædere (en bemærkelsesværdig undtagelse er den Red-throated caracara

Slægt-diagram

Se billeder  af  en art fra den enkelte slægt fra “Birds of the World” via linket i kasserne

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Flight for survival

Every year

25. 000. 000

birds are killed illegally

Hvert år bliver gennemsnitligt 25.000.000 fugle ulovligt skudt, fanget eller forgiftet, fra de mindste sangfugle til de mest kraftfulde rovfugle. Følg syv fuglearters spektakulære trækrejser, og se de forskellige farer de står over for, i forbindelse nogle af de værste ulovlige fangststeder langs den Afrikanske-Euasian flyverute

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER